โรงเรียนบ้านหนองตาด
หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาด  ตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่