โรงเรียนบ้านหนองตาด
หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาด  ตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส พลรักษา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธำรง พรหมเกษ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสมคิด ประกอบนอก
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี จันศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน มาตรสอน
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทองสุข แร่กาสินธ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรทม ธาตุสร้อย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทองพูน ศรีชุม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระบุญหนา กตปุญโย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ ศิริพยัคฆ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้บริหารสถานศึกษา
เบอร์โทร :