โรงเรียนบ้านหนองตาด
หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาด  ตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธนาธร ปาณาราช
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2