โรงเรียนบ้านหนองตาด
หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาด  ตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสมคิด ประกอบนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางจันทรา ธนาคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจีระนันท์ วรรณกุล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1