โรงเรียนบ้านหนองตาด
หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาด  ตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนันทินี ปาณาราช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวธวัลรัตน์ บำรุงกิจ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3