โรงเรียนบ้านหนองตาด
หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาด  ตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
ปฐมวัย

นางปราณี นราดุลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1