โรงเรียนบ้านหนองตาด
หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาด  ตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (mission)
  1. บริหารหลักการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
  3. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  และการเขียนตามเกณฑ์ที่กำหนด
  5. สนับสนุนส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน  สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.  ด้านผู้เรียน
1.1  นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกคน
1.2  นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย  คอมพิวเตอร์
       และภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
1.3  นักเรียนมีทักษะในการคิดแก้ปัญหา  คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  และคิดสร้างสรรค์
1.4  นักเรียนมีความเป็นไทย  รักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.5  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2.  ด้านการบริหารจัดการ
                    2.1  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัด
       กระบวนการเรียนรู้
2.2  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  ให้ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
2.3  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่น  เหมาะสม  สอดคล้องความต้องการ
       ของผู้เรียนและท้องถิ่น
2.4  มีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและใช้โรงเรียนเป็นฐาน
3.  ด้านบุคลากร
                              3.1  ครู  บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง  มีความรู้  ความสามารถในการพัฒนา
        คุณภาพการศึกษา
3.2  ปฏิรูปวัฒนธรรมการทำงานในหน่วยงานเน้นผลงานและการให้บริการ
3.3  ครูมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
3.4  ครูและบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของชุมชน
4.  ด้านทรัพยากรและงบประมาณ
                    4.1  ระดมทรัพยากร เทคโนโลยี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                    4.2  ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ