โรงเรียนบ้านหนองตาด
หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาด  ตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ (vision)
       โรงเรียนดี  ชุมชนร่วมใจ  สร้างโอกาสให้เด็กไทยมีคุณภาพ
 
พันธกิจ (mission)
  1. บริหารหลักการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
  3. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  และการเขียนตามเกณฑ์ที่กำหนด
  5. สนับสนุนส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน  สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
 
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ (vision)
       โรงเรียนดี  ชุมชนร่วมใจ  สร้างโอกาสให้เด็กไทยมีคุณภาพ
 
พันธกิจ (mission)
  1. บริหารหลักการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
  3. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  และการเขียนตามเกณฑ์ที่กำหนด
  5. สนับสนุนส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน  สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล