โรงเรียนบ้านหนองตาด
หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาด  ตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          ชื่อ  โรงเรียนบ้านหนองตาด  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองตาดใหญ่     อำเภอสีดา     จังหวัดนครราชสีมา  สังกัด สพฐ. โทร  044-434196    โทรสาร……..…..e-mail…………website ...................เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เนื้อที่
   13   ไร่    3   งาน   76    ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ   5   หมู่บ้าน
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
          โรงเรียนบ้านหนองตาด ตั้งอยู่ที่บ้านหนองตาดใหญ่  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองตาดใหญ่   อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  25  กันยายน  พ.ศ. 2484   โดยนายอำเภอบัวใหญ่  ในขณะนั้นเป็นผู้จัดตั้ง  ชื่อโรงเรียนประชาบาล  9  วัดบ้านหนองตาด  มีนายเลื่อน  ภิรมย์รัตน์ เป็นครูใหญ่ นายปรีดี จันนอก เป็นครูน้อย อาศัยเงินงบประมาณเปิดสอนตั้งแต่ชั้น  ป.1 – ป.4    โดยอาศัยศาลาวัดหนองตาดใหญ่เป็นที่เล่าเรียน  และต่อมาได้ย้ายมาสร้างเป็นโรงเรียนเอกเทศ  ณ ที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน   เริ่มจากหลังคามุงจาก ฝาลายจักสานด้วยไม้ไผ่ นั่งกับพื้น และพัฒนาเรื่อยมาจนมีอาคารเรียนเอกเทศถาวร
          พ.ศ. 2514 โดยนายพูน  ศรีวัฒนพงศ์ เป็นครูใหญ่ ทางราชการได้อนุมัติให้เปิดขยายถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย คือ ป.5 – ป.7  ตามลำดับ  ส่วนอัตรากำลังครูได้ย้ายโอน บรรจุเพิ่มตามลำดับเป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  สิ้นปีการศึกษา 2521 ลดชั้นเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติเหลือเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และปีการศึกษา 2527 ได้เปิดขยายสอนระดับก่อนประถมศึกษา  1 ปีและเพิ่มขยายอีก 1 ปี        ในเวลาต่อมา ปีการศึกษา  2536  โรงเรียนได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเริ่มจาก   ม.1 –  ม.3   ในปีการศึกษาถัดมา  โรงเรียนเปิดทำการสอนจากชั้นอนุบาล  1 –  มัธยมศึกษาปีที่  3  และ ปีการศึกษา  2543  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องจัดการศึกษาภาคบังคับ  9  ปี ของอำเภอสีดา   จังหวัดนครราชสีมาปีการศึกษา2545ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพแกนนำของกลุ่มโรงเรียนหนองตาดใหญ่  เพื่อเป็นแกนนำในการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  เริ่มจากชั้น ป.1 – ป.4 และ ม. 3  เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2546  และโรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน หรือโรงเรียนสมบูรณ์แบบของรัฐบาล  ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี เมื่อ  30  มิถุนายน  พ.ศ.2546  เริ่มดำเนินการอย่างจริงจัง  ในปีการศึกษา  2547
          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองตาด มีนักเรียนในความรับผิดชอบ  138  คน ระดับก่อนประถมศึกษา  17 คน  ระดับประถมศึกษา    74  คน และ ระดับมัธยมศึกษา  47  คน  มีบุคลากรทั้งหมด  15  คน  เป็นข้าราชการครู  14  อัตรา  ครูธุรการ จำนวน 1 อัตรา  ตำแหน่งนักการภารโรง  1   อัตรา